Swedish investors

Invest

about-pattern

For foreign investors, please visit here.

SWE: ANTILOOP HEDGE – kan köpas den sista bankdagen i månaden. Köpanmälan ska inkomma till Antiloop AB vid den tid den sista bankdagen i månaden som framgår av fondbestämmelserna.

Du som är kund betalar dels en fast årlig avgift och dels en rörlig avgift. Det utgår inga avgifter för att köpa eller sälja andelar. 

Blanketten är anpassad till Lagen (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Blanketten måste besvaras i sin helhet och erforderlig dokumentation måste bifogas. Ofullständig dokumentation innebär att  förvaltningsbolaget inte kan genomföra begärd order och teckningslikviden återbetalas.

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts, ca 5 bankdagar efter månadsskifte.

Inloggningsportal för nuvarande investerare.